โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-08-20 Time : 17:55:13
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 35605
นายธนาวัฒน์ ธนะเจตนารมย์
ม.4/7 เลขที่ 8
มาสาย 1 ครั้ง ขาดเรียน 3 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2019-08-08 สายแถว
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2019-06-07
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2019-06-07
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2019-08-06 สายแถว