โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-07 Time : 21:41:16
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส35594
นายธนดล แซ่ลิ้ม
ม.5/10 เลขที่ 5
มาสาย 6 ครั้ง ขาดเรียน 3 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2020-12-01
สายครั้งที่ 2 Date : 2020-12-03 สายคาบ2
สายครั้งที่ 3 Date : 2020-12-16 สายแถว
สายครั้งที่ 4 Date : 2021-01-11
สายครั้งที่ 5 Date : 2021-02-24 ตื่นสาย
สายครั้งที่ 6 Date : 2021-03-02 ตื่นสาย
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2021-01-12
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2021-01-18
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2021-02-05