โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-05-24 Time : 20:39:41
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 35543
นายจิรายุทธ แซ่เจี่ย
ม.4/8 เลขที่ 4
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง