โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-08-22 Time : 17:13:06
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 35543
นายจิรายุทธ แซ่เจี่ย
ม.4/8 เลขที่ 4
มาสาย 2 ครั้ง ขาดเรียน 1 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2019-06-25 สายแถว
สายครั้งที่ 2 Date : 2019-07-05 สายแถว
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2019-07-03