โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-04 Time : 09:37:04
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส35528
นายเกียรติภูมิ จอมเกาะ
ม.5/9 เลขที่ 5
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 39 ครั้ง

ขาดครั้งที่ 1 Date : 2020-12-01
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2021-01-29 ลาออก
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2021-02-08
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2021-02-09
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2021-02-10 ลาออก
ขาดครั้งที่ 6 Date : 2021-02-11 ลาออก
ขาดครั้งที่ 7 Date : 2021-02-15
ขาดครั้งที่ 8 Date : 2021-02-16
ขาดครั้งที่ 9 Date : 2021-02-17 ลาออก
ขาดครั้งที่ 10 Date : 2021-02-18
ขาดครั้งที่ 11 Date : 2021-02-19 ลาออก
ขาดครั้งที่ 12 Date : 2021-02-22 ลาออก
ขาดครั้งที่ 13 Date : 2021-02-23
ขาดครั้งที่ 14 Date : 2021-02-24 ลาออก
ขาดครั้งที่ 15 Date : 2021-02-25 ลาออก
ขาดครั้งที่ 16 Date : 2021-03-01 ลาออก
ขาดครั้งที่ 17 Date : 2021-03-02 ลาออก
ขาดครั้งที่ 18 Date : 2021-03-03 ลาออก
ขาดครั้งที่ 19 Date : 2021-01-27 ลาออก
ขาดครั้งที่ 20 Date : 2021-01-26 ลาออก
ขาดครั้งที่ 21 Date : 2021-01-22 ลาออก
ขาดครั้งที่ 22 Date : 2020-12-02
ขาดครั้งที่ 23 Date : 2020-12-03
ขาดครั้งที่ 24 Date : 2020-12-04
ขาดครั้งที่ 25 Date : 2020-12-07
ขาดครั้งที่ 26 Date : 2020-12-08
ขาดครั้งที่ 27 Date : 2020-12-09
ขาดครั้งที่ 28 Date : 2020-12-14
ขาดครั้งที่ 29 Date : 2020-12-15
ขาดครั้งที่ 30 Date : 2020-12-16
ขาดครั้งที่ 31 Date : 2020-12-17
ขาดครั้งที่ 32 Date : 2020-12-18
ขาดครั้งที่ 33 Date : 2021-01-11
ขาดครั้งที่ 34 Date : 2021-01-13 ลาออก
ขาดครั้งที่ 35 Date : 2021-01-14 ลาออก
ขาดครั้งที่ 36 Date : 2021-01-15 ลาออก
ขาดครั้งที่ 37 Date : 2021-01-18 ลาออก
ขาดครั้งที่ 38 Date : 2021-01-21 ลาออก
ขาดครั้งที่ 39 Date : 2021-03-04 ลาออก