โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-08-25 Time : 04:10:03
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 35526
นายกิติภัทร์ ธูปทองเจริญผล
ม.4/2 เลขที่ 3
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 7 ครั้ง

ขาดครั้งที่ 1 Date : 2019-05-24
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2019-06-07 ไม่สบาย
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2019-06-27
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2019-08-15
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2019-08-20
ขาดครั้งที่ 6 Date : 2019-08-20
ขาดครั้งที่ 7 Date : 2019-08-21 ลาป่วย