โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-08-26 Time : 14:58:05
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 35502
นายปุณยวีร์ เล็กธนาเลิศ
ม.6/4 เลขที่ 44
มาสาย 5 ครั้ง ขาดเรียน 1 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2019-06-04 สายแถว
สายครั้งที่ 2 Date : 2019-06-28 สายแถว
สายครั้งที่ 3 Date : 2019-07-25 สายแถว
สายครั้งที่ 4 Date : 2019-07-30 สายแถว
สายครั้งที่ 5 Date : 2019-08-01 สายแถว
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2019-06-20