โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2020-08-12 Time : 04:21:36
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส35430
นางสาวหฤทัย เปลี่ยนแปลง
ม.6/10 เลขที่ 30
มาสาย 4 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2020-07-02
สายครั้งที่ 2 Date : 2020-07-14
สายครั้งที่ 3 Date : 2020-07-16 สายแถว
สายครั้งที่ 4 Date : 2020-08-06