โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-09-19 Time : 22:22:40
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 35425
นางสาวสุพิชญา ศรีสงคราม
ม.5/1 เลขที่ 26
มาสาย 2 ครั้ง ขาดเรียน 3 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2019-07-31 สายแถว
สายครั้งที่ 2 Date : 2019-09-06 สายแถว
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2019-07-30 ลากิจ
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2019-08-30 มาสาย
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2019-09-13