โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2020-05-26 Time : 12:13:21
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส35422
นางสาวสุธิชา ภูแก้ว
ม.5/3 เลขที่ 29
มาสาย 3 ครั้ง ขาดเรียน 1 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2019-11-12 สายแถว
สายครั้งที่ 2 Date : 2019-12-19 สายแถว
สายครั้งที่ 3 Date : 2019-12-20 สายแถว
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2019-11-15 ลาป่วย