โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-03-24 Time : 20:50:10
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 35422
นางสาวสุธิชา ภูแก้ว
ม.4/3 เลขที่ 31
มาสาย 1 ครั้ง ขาดเรียน 5 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2019-02-15 สายแถว
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2018-11-22 ลา
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2018-12-04 ลา
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2018-12-07
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2019-01-10 ลาป่วย
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2019-02-06 ลาครึ่งวัน