โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-03-24 Time : 20:49:35
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 35421
นางสาวสุธาทิพย์ แก้วแสงใส
ม.4/3 เลขที่ 30
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 4 ครั้ง

ขาดครั้งที่ 1 Date : 2018-12-07
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2018-12-13 ลา
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2019-01-10 ลาครึ่งวัน
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2019-01-18 ลาเช้า