โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-03-24 Time : 20:55:54
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 35417
นางสาวสิริยากร ยอดไม้
ม.4/3 เลขที่ 29
มาสาย 9 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2018-12-13 สายแถว
สายครั้งที่ 2 Date : 2019-01-07 สายแถว
สายครั้งที่ 3 Date : 2019-01-18 สายแถว
สายครั้งที่ 4 Date : 2019-01-21 สายแถว
สายครั้งที่ 5 Date : 2019-01-28 สายคาบ1 (ตื่นสาย)
สายครั้งที่ 6 Date : 2019-02-05 สายแถว
สายครั้งที่ 7 Date : 2019-02-11 ตื่นสาย
สายครั้งที่ 8 Date : 2019-02-13 ตื่นสาย
สายครั้งที่ 9 Date : 2019-02-22 สายแถว