โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-07-20 Time : 08:55:27
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 35417
นางสาวสิริยากร ยอดไม้
ม.5/3 เลขที่ 27
มาสาย 5 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2019-05-30 สายแถว
สายครั้งที่ 2 Date : 2019-06-12 สายแถว
สายครั้งที่ 3 Date : 2019-06-20 ตื่นสาย
สายครั้งที่ 4 Date : 2019-07-04 ตื่นสาย
สายครั้งที่ 5 Date : 2019-07-18 สายแถว