โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2020-09-21 Time : 04:47:34
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส35413
นางสาวสาธินี สารบรรณ
ม.6/4 เลขที่ 27
มาสาย 4 ครั้ง ขาดเรียน 1 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2020-08-14 ไมสบาย
สายครั้งที่ 2 Date : 2020-09-09 สายคาบ2 ไม่สบาย
สายครั้งที่ 3 Date : 2020-09-17 ไม่สบาย
สายครั้งที่ 4 Date : 2020-09-18 ไม่สบาย
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2020-09-10