โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-10-17 Time : 08:08:34
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 35409
นางสาวศุภนิดา วงษ์ปรีดา
ม.5/9 เลขที่ 30
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 18 ครั้ง

ขาดครั้งที่ 1 Date : 2019-05-17
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2019-09-12
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2019-09-11
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2019-09-10
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2019-09-06
ขาดครั้งที่ 6 Date : 2019-09-04
ขาดครั้งที่ 7 Date : 2019-09-03
ขาดครั้งที่ 8 Date : 2019-08-23
ขาดครั้งที่ 9 Date : 2019-07-31
ขาดครั้งที่ 10 Date : 2019-07-30
ขาดครั้งที่ 11 Date : 2019-07-19
ขาดครั้งที่ 12 Date : 2019-07-12
ขาดครั้งที่ 13 Date : 2019-07-11
ขาดครั้งที่ 14 Date : 2019-06-21
ขาดครั้งที่ 15 Date : 2019-06-20
ขาดครั้งที่ 16 Date : 2019-06-04
ขาดครั้งที่ 17 Date : 2019-05-21 ลาไปต่างจังหวัด
ขาดครั้งที่ 18 Date : 2019-09-13