โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-03-24 Time : 20:55:02
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 35407
นางสาวศิริวิมล เพชรบุรี
ม.4/3 เลขที่ 27
มาสาย 2 ครั้ง ขาดเรียน 3 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2018-12-11 สายแถว
สายครั้งที่ 2 Date : 2019-02-11 สายแถว
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2018-12-07
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2019-01-14 ลาเช้า
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2019-01-18 ลาเช้า