โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2020-05-26 Time : 14:02:28
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส35407
นางสาวศิริวิมล เพชรบุรี
ม.5/3 เลขที่ 25
มาสาย 2 ครั้ง ขาดเรียน 2 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2020-01-20
สายครั้งที่ 2 Date : 2020-02-06 ตื่นสาย
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2019-12-09
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2019-12-09