โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-09-19 Time : 22:31:53
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 35402
นางสาวศศิธร แจ่มผล
ม.5/1 เลขที่ 25
มาสาย 4 ครั้ง ขาดเรียน 9 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2019-08-07 สายแถว
สายครั้งที่ 2 Date : 2019-06-21 ลา
สายครั้งที่ 3 Date : 2019-09-03 สายคาบ 4
สายครั้งที่ 4 Date : 2019-08-06 สายแถว
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2019-09-06 ลาป่วย
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2019-08-23 ลาป่วย
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2019-08-20 ลาป่วย
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2019-08-13 ลาป่วย
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2019-06-14 ลาเช้า
ขาดครั้งที่ 6 Date : 2019-07-18 ลา
ขาดครั้งที่ 7 Date : 2019-07-03 ท้องเสีย
ขาดครั้งที่ 8 Date : 2019-06-27
ขาดครั้งที่ 9 Date : 2019-09-12