โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-08-20 Time : 17:28:51
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 35392
นางสาววริศรา อินตาพวง
ม.5/10 เลขที่ 31
มาสาย 1 ครั้ง ขาดเรียน 8 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2019-07-04 เจ็บตา
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2019-06-20 ลา
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2019-06-26 ลา
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2019-06-28
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2019-07-03
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2019-07-09
ขาดครั้งที่ 6 Date : 2019-07-18
ขาดครั้งที่ 7 Date : 2019-07-31 ลา
ขาดครั้งที่ 8 Date : 2019-08-16