โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-09-19 Time : 22:35:01
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 35387
นางสาววรลักษณ์ เมธยานันท์
ม.5/1 เลขที่ 24
มาสาย 3 ครั้ง ขาดเรียน 8 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2019-06-11
สายครั้งที่ 2 Date : 2019-07-03
สายครั้งที่ 3 Date : 2019-08-07 ท้องเสีย
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2019-05-31 ลาป่วย
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2019-09-10 ลากิจ
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2019-08-30 มาสาย
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2019-08-28
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2019-07-18
ขาดครั้งที่ 6 Date : 2019-06-25 ลาป่วย
ขาดครั้งที่ 7 Date : 2019-06-21
ขาดครั้งที่ 8 Date : 2019-09-13