โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-06-19 Time : 14:42:39
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 35387
นางสาววรลักษณ์ เมธยานันท์
ม.5/1 เลขที่ 24
มาสาย 1 ครั้ง ขาดเรียน 1 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2019-06-11
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2019-05-31 ลาป่วย