โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-09-19 Time : 22:34:48
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 35381
นางสาวเรืองจุฑา กู้กีรติกุล
ม.5/1 เลขที่ 23
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 2 ครั้ง

ขาดครั้งที่ 1 Date : 2019-07-05
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2019-08-20 ลากิจ