โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2020-12-05 Time : 06:56:42
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส35377
นางสาวรัชนี ภูกิ่งหิน
ม.6/2 เลขที่ 29
มาสาย 2 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2020-08-14 สายแถว
สายครั้งที่ 2 Date : 2020-09-23 ท้องเสีย