โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-09-19 Time : 22:32:31
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 35376
นางสาวรสิตา เสือแย้ม
ม.5/1 เลขที่ 22
มาสาย 1 ครั้ง ขาดเรียน 1 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2019-09-03 สายแถว
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2019-05-31