โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2018-04-22 Time : 07:39:48
เริ่มนับ 31 ตุลาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 35372
เด็กหญิงเมธาวี บุญธรรม
ม.3/7 เลขที่ 42
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 4 ครั้ง

ขาดครั้งที่ 1 Date : 2017-11-03
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2017-12-08 ออก
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2018-01-25 ลาออก
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2018-01-31