โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-10-17 Time : 08:07:17
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 35366
นางสาวมณีรัตน์ ม่วงมนตรี
ม.5/9 เลขที่ 28
มาสาย 1 ครั้ง ขาดเรียน 1 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2019-06-12 ซื้อของทำพาน 10.18
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2019-06-27 ลา