โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-03-24 Time : 20:54:12
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 35362
นางสาวภัสรา ภิญโญพัฒนา
ม.4/3 เลขที่ 24
มาสาย 2 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2018-11-08 สายแถว
สายครั้งที่ 2 Date : 2019-01-18