โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-09 Time : 05:11:14
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส35362
นางสาวภัสรา ภิญโญพัฒนา
ม.6/3 เลขที่ 21
มาสาย 2 ครั้ง ขาดเรียน 4 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2020-12-01 ตื่นสาย
สายครั้งที่ 2 Date : 2020-12-02 ตื่นสาย
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2020-12-17
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2021-01-29
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2021-02-17
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2021-02-23