โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-09-19 Time : 22:27:22
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 35352
นางสาวพิมพ์ชนก แทนโนนงิ้ว
ม.5/1 เลขที่ 20
มาสาย 8 ครั้ง ขาดเรียน 4 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2019-05-24
สายครั้งที่ 2 Date : 2019-05-31 ไม่สบาย
สายครั้งที่ 3 Date : 2019-06-12 สายแถว
สายครั้งที่ 4 Date : 2019-06-25 สายแถว
สายครั้งที่ 5 Date : 2019-06-27
สายครั้งที่ 6 Date : 2019-07-11 ไม่สบาย
สายครั้งที่ 7 Date : 2019-09-06 สายแถว
สายครั้งที่ 8 Date : 2019-09-03 สายคาบ 4
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2019-08-28
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2019-08-23 ลาป่วย
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2019-08-09 ลาครึ่งวัน
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2019-09-12