โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-06-20 Time : 14:47:21
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 35352
นางสาวพิมพ์ชนก แทนโนนงิ้ว
ม.5/1 เลขที่ 20
มาสาย 3 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2019-05-24
สายครั้งที่ 2 Date : 2019-05-31 ไม่สบาย
สายครั้งที่ 3 Date : 2019-06-12 สายแถว