โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-08-22 Time : 17:10:29
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 35346
นางสาวพัชรี วิรุณพันธ์
ม.5/11 เลขที่ 25
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 9 ครั้ง

ขาดครั้งที่ 1 Date : 2019-05-22
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2019-05-24
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2019-05-31
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2019-06-07
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2019-06-21
ขาดครั้งที่ 6 Date : 2019-06-25
ขาดครั้งที่ 7 Date : 2019-06-27
ขาดครั้งที่ 8 Date : 2019-07-02
ขาดครั้งที่ 9 Date : 2019-08-15