โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-06-20 Time : 14:43:49
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 35338
นางสาวพรหมพร ทะมาลี
ม.5/1 เลขที่ 19
มาสาย 2 ครั้ง ขาดเรียน 4 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2019-05-31
สายครั้งที่ 2 Date : 2019-06-13 สายแถว
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2019-05-23
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2019-06-04 ลา
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2019-06-07
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2019-06-18