โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2020-12-05 Time : 05:39:58
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส35330
นางสาวปิยนันท์ คูตรีสุคนธ์
ม.6/2 เลขที่ 25
มาสาย 7 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2020-07-23 สายแถว
สายครั้งที่ 2 Date : 2020-08-07 ตื่นสาย
สายครั้งที่ 3 Date : 2020-08-13
สายครั้งที่ 4 Date : 2020-09-10 สายแถว
สายครั้งที่ 5 Date : 2020-10-09 สายแถว
สายครั้งที่ 6 Date : 2020-10-20 สายแถว
สายครั้งที่ 7 Date : 2020-10-27 สายแถว