โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-09 Time : 07:00:58
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส35330
นางสาวปิยนันท์ คูตรีสุคนธ์
ม.6/2 เลขที่ 25
มาสาย 2 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2020-12-16 สายแถว
สายครั้งที่ 2 Date : 2020-12-18 สายแถว