โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-09 Time : 08:35:52
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส35327
นางสาวปัณวรรธน์ ศรีน้ำคำ
ม.6/4 เลขที่ 23
มาสาย 3 ครั้ง ขาดเรียน 8 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2020-12-08
สายครั้งที่ 2 Date : 2020-12-17
สายครั้งที่ 3 Date : 2020-12-18
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2021-01-27
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2021-01-26
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2021-01-21
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2021-01-19
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2021-01-14
ขาดครั้งที่ 6 Date : 2021-01-12
ขาดครั้งที่ 7 Date : 2020-12-09
ขาดครั้งที่ 8 Date : 2021-02-19