โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2020-09-21 Time : 05:01:56
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส35327
นางสาวปัณวรรธน์ ศรีน้ำคำ
ม.6/4 เลขที่ 23
มาสาย 7 ครั้ง ขาดเรียน 2 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2020-07-03 สายแถว
สายครั้งที่ 2 Date : 2020-08-05 สายแถว
สายครั้งที่ 3 Date : 2020-08-18 รถติด
สายครั้งที่ 4 Date : 2020-08-21 ตื่นสาย
สายครั้งที่ 5 Date : 2020-09-16 สายคาบ2
สายครั้งที่ 6 Date : 2020-09-17 ตื่นสาย
สายครั้งที่ 7 Date : 2020-09-18 ตื่นสาย
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2020-08-25
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2020-09-10