โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2020-05-26 Time : 14:37:27
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส35323
นางสาวปริตตา เตมียศิลป์
ม.5/1 เลขที่ 18
มาสาย 1 ครั้ง ขาดเรียน 1 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2020-02-12 สายแถว
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2019-12-11 ลากิจ