โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2020-05-26 Time : 14:35:40
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส35321
นางสาวปกิตตา สุฤทธิ์
ม.5/3 เลขที่ 20
มาสาย 1 ครั้ง ขาดเรียน 1 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2020-01-20
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2019-12-04 ลาป่วย