โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-08-20 Time : 17:35:36
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 35308
นางสาวนันทวัน หล้าปุย
ม.5/11 เลขที่ 24
มาสาย 2 ครั้ง ขาดเรียน 3 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2019-07-26
สายครั้งที่ 2 Date : 2019-08-08 สายแถว
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2019-07-18
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2019-07-19
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2019-08-09