โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-08-22 Time : 17:14:17
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 35302
นางสาวนพรัตน์ แก่นจันทร์
ม.5/10 เลขที่ 26
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 13 ครั้ง

ขาดครั้งที่ 1 Date : 2019-05-21 ลา เป็นไข้ทับระดู
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2019-08-07
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2019-08-06
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2019-07-31
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2019-07-30
ขาดครั้งที่ 6 Date : 2019-07-18
ขาดครั้งที่ 7 Date : 2019-07-11
ขาดครั้งที่ 8 Date : 2019-06-28
ขาดครั้งที่ 9 Date : 2019-06-27 ลา
ขาดครั้งที่ 10 Date : 2019-06-19
ขาดครั้งที่ 11 Date : 2019-06-11 ลา
ขาดครั้งที่ 12 Date : 2019-05-31
ขาดครั้งที่ 13 Date : 2019-08-16