โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2020-12-05 Time : 06:39:00
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส35301
นางสาวนพพอน สุรางแสงมีบุญ
ม.6/2 เลขที่ 19
มาสาย 2 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2020-08-21 ตื่นสาย
สายครั้งที่ 2 Date : 2020-10-29 สายแถว