โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2020-09-21 Time : 05:01:27
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส35291
นางสาวธนภรณ์ สินเสมอ
ม.6/4 เลขที่ 22
มาสาย 6 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2020-07-29 ท้องเสีย
สายครั้งที่ 2 Date : 2020-08-04 สายแถว
สายครั้งที่ 3 Date : 2020-08-14 สายแถว
สายครั้งที่ 4 Date : 2020-08-18 ท้องเสีย
สายครั้งที่ 5 Date : 2020-08-19 สายแถว
สายครั้งที่ 6 Date : 2020-08-26 สายแถว