โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-08-20 Time : 17:40:53
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 35288
นางสาวดุศิตา งามขุนทด
ม.5/11 เลขที่ 22
มาสาย 1 ครั้ง ขาดเรียน 3 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2019-08-15 แวะซื้อของ
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2019-06-28
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2019-07-26
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2019-08-20 ลาป่วย