โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2020-09-21 Time : 04:37:38
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส35287
นางสาวดิษยาณีย์ เลื่อนทอง
ม.6/4 เลขที่ 20
มาสาย 6 ครั้ง ขาดเรียน 1 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2020-07-09 สายแถว
สายครั้งที่ 2 Date : 2020-08-14 สายแถว
สายครั้งที่ 3 Date : 2020-08-26 สายคาบ2
สายครั้งที่ 4 Date : 2020-09-15 สายแถว
สายครั้งที่ 5 Date : 2020-09-16 สายคาบ2
สายครั้งที่ 6 Date : 2020-09-17
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2020-09-10