โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-03-24 Time : 20:55:21
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 35281
นางสาวณัฐรดา สฤษฏ์ธิติกัลป์
ม.4/3 เลขที่ 19
มาสาย 8 ครั้ง ขาดเรียน 1 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2018-11-20 สายแถว
สายครั้งที่ 2 Date : 2018-12-12 สายแถว
สายครั้งที่ 3 Date : 2019-01-04 สายแถว
สายครั้งที่ 4 Date : 2019-01-11 สายคาบ 3
สายครั้งที่ 5 Date : 2019-01-14 สายแถว
สายครั้งที่ 6 Date : 2019-01-22 ตื่นสาย
สายครั้งที่ 7 Date : 2019-01-23 สายแถว
สายครั้งที่ 8 Date : 2019-01-29 สายแถว
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2018-12-07