โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-07-20 Time : 08:44:05
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 35281
นางสาวณัฐรดา สฤษฏ์ธิติกัลป์
ม.5/3 เลขที่ 17
มาสาย 2 ครั้ง ขาดเรียน 2 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2019-05-31 สายแถว
สายครั้งที่ 2 Date : 2019-07-03
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2019-06-07 ลาพบแพทย์ช่วงเช้า
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2019-06-27 ลาพบแพทย์ช่วงเช้า