โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-03-24 Time : 20:53:30
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 35265
นางสาวชมพูนุช ผลกังวาน
ม.4/10 เลขที่ 27
มาสาย 2 ครั้ง ขาดเรียน 32 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2018-10-30 สายแถว
สายครั้งที่ 2 Date : 2019-01-04 สายแถว
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2019-01-14
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2019-01-18
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2019-01-23
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2019-01-25
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2019-01-28
ขาดครั้งที่ 6 Date : 2019-01-29
ขาดครั้งที่ 7 Date : 2019-02-04
ขาดครั้งที่ 8 Date : 2019-02-05
ขาดครั้งที่ 9 Date : 2019-02-06
ขาดครั้งที่ 10 Date : 2019-02-07
ขาดครั้งที่ 11 Date : 2019-02-08
ขาดครั้งที่ 12 Date : 2019-02-12
ขาดครั้งที่ 13 Date : 2019-02-13
ขาดครั้งที่ 14 Date : 2019-02-14
ขาดครั้งที่ 15 Date : 2019-01-11
ขาดครั้งที่ 16 Date : 2019-01-09
ขาดครั้งที่ 17 Date : 2019-01-08
ขาดครั้งที่ 18 Date : 2018-10-31
ขาดครั้งที่ 19 Date : 2018-11-01
ขาดครั้งที่ 20 Date : 2018-11-07
ขาดครั้งที่ 21 Date : 2018-11-09
ขาดครั้งที่ 22 Date : 2018-11-15
ขาดครั้งที่ 23 Date : 2018-11-20
ขาดครั้งที่ 24 Date : 2018-11-23
ขาดครั้งที่ 25 Date : 2018-12-17
ขาดครั้งที่ 26 Date : 2018-12-06
ขาดครั้งที่ 27 Date : 2018-12-07
ขาดครั้งที่ 28 Date : 2018-12-12
ขาดครั้งที่ 29 Date : 2019-01-02
ขาดครั้งที่ 30 Date : 2019-01-03
ขาดครั้งที่ 31 Date : 2019-01-07
ขาดครั้งที่ 32 Date : 2019-02-15