โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2018-07-20 Time : 19:30:13
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 35265
นางสาวชมพูนุช ผลกังวาน
ม.4/10 เลขที่ 27
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 10 ครั้ง

ขาดครั้งที่ 1 Date : 2018-05-17
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2018-06-29
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2018-06-27
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2018-06-22
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2018-06-14
ขาดครั้งที่ 6 Date : 2018-06-07
ขาดครั้งที่ 7 Date : 2018-05-30
ขาดครั้งที่ 8 Date : 2018-05-25
ขาดครั้งที่ 9 Date : 2018-05-18
ขาดครั้งที่ 10 Date : 2018-07-12