โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2018-04-22 Time : 07:33:43
เริ่มนับ 31 ตุลาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 35265
เด็กหญิงชมพูนุช ผลกังวาน
ม.3/7 เลขที่ 33
มาสาย 3 ครั้ง ขาดเรียน 9 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2017-11-02 สายแถว
สายครั้งที่ 2 Date : 2017-11-03
สายครั้งที่ 3 Date : 2018-02-13 สายแถว
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2018-02-15
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2018-02-02
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2018-01-31
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2018-01-29
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2018-01-25
ขาดครั้งที่ 6 Date : 2018-01-04
ขาดครั้งที่ 7 Date : 2017-11-20
ขาดครั้งที่ 8 Date : 2017-11-14
ขาดครั้งที่ 9 Date : 2018-02-21