โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2018-12-10 Time : 03:05:42
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 35265
นางสาวชมพูนุช ผลกังวาน
ม.4/10 เลขที่ 27
มาสาย 1 ครั้ง ขาดเรียน 9 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2018-10-30 สายแถว
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2018-12-06
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2018-11-23
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2018-11-20
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2018-11-15
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2018-11-09
ขาดครั้งที่ 6 Date : 2018-11-07
ขาดครั้งที่ 7 Date : 2018-11-01
ขาดครั้งที่ 8 Date : 2018-10-31
ขาดครั้งที่ 9 Date : 2018-12-07