โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2020-09-21 Time : 03:09:51
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส35254
นางสาวจุฑามาศ พรมขาน
ม.6/4 เลขที่ 16
มาสาย 2 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2020-07-31 ปวดท้อง
สายครั้งที่ 2 Date : 2020-08-13 สายแถว