โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-08-24 Time : 14:37:48
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 35251
นางสาวจิรัชญา ภูริพัฒน์อังกูร
ม.5/10 เลขที่ 24
มาสาย 2 ครั้ง ขาดเรียน 6 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2019-05-31 ตื่นสาย
สายครั้งที่ 2 Date : 2019-08-23 สายแถว
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2019-05-17 ลา
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2019-06-19
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2019-06-21 ลา
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2019-07-05 ลา
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2019-07-31 ลา
ขาดครั้งที่ 6 Date : 2019-08-16 ลา ไม่สบายตาเจ็บ