โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2020-05-26 Time : 14:49:41
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส35235
นางสาวกัลยรัตน์ กมลรักษ์
ม.5/3 เลขที่ 10
มาสาย 6 ครั้ง ขาดเรียน 3 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2019-11-14 สายแถว
สายครั้งที่ 2 Date : 2019-12-17 พาแม่ไปหาหมอ
สายครั้งที่ 3 Date : 2019-12-20 ไม่สบาย มา 10.40น.
สายครั้งที่ 4 Date : 2019-12-23 สายแถว
สายครั้งที่ 5 Date : 2020-01-23 ไปหาหมอ 10.51
สายครั้งที่ 6 Date : 2020-02-07 สายแถว
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2019-12-09
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2019-12-04
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2019-12-03