โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2020-09-21 Time : 05:06:05
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส35230
นางสาวกัญญาณัฐ สุหัตถาพร
ม.6/4 เลขที่ 15
มาสาย 9 ครั้ง ขาดเรียน 3 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2020-07-15 สายแถว
สายครั้งที่ 2 Date : 2020-09-17 ตื่นสาย
สายครั้งที่ 3 Date : 2020-09-16 สายคาบ 2
สายครั้งที่ 4 Date : 2020-08-26 ไม่สบาย
สายครั้งที่ 5 Date : 2020-08-14 สายแถว
สายครั้งที่ 6 Date : 2020-08-07
สายครั้งที่ 7 Date : 2020-08-05 สายแถว
สายครั้งที่ 8 Date : 2020-07-17 ธุระ
สายครั้งที่ 9 Date : 2020-09-18 ตื่นสาย
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2020-08-25
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2020-09-10
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2020-09-15