โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2018-04-22 Time : 07:38:22
เริ่มนับ 31 ตุลาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 35228
เด็กหญิงกัญญาณัฐ ทองถนอม
ม.3/7 เลขที่ 28
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 4 ครั้ง

ขาดครั้งที่ 1 Date : 2017-11-20
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2017-12-15 ลากิจ
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2017-12-27 ลาป่วย
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2018-02-05 ลาป่วย