โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-08-24 Time : 14:41:04
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 35224
นางสาวกนกวรรณ สุขบรรเทิง
ม.5/11 เลขที่ 19
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 2 ครั้ง

ขาดครั้งที่ 1 Date : 2019-06-27
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2019-08-22 ลาป่วย