โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-06-20 Time : 14:50:20
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 35215
นายอัชฌาสัย นิลขำ
ม.5/1 เลขที่ 15
มาสาย 4 ครั้ง ขาดเรียน 3 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2019-05-24 สายแถว
สายครั้งที่ 2 Date : 2019-05-30 สายแถว
สายครั้งที่ 3 Date : 2019-06-14
สายครั้งที่ 4 Date : 2019-06-20 ตื่นสาย
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2019-05-23
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2019-06-04 ลาป่วย
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2019-06-19