โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2020-06-03 Time : 23:28:12
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส35210
นายอมรินทร์ หาญอาษา
ม.5/9 เลขที่ 21
มาสาย 8 ครั้ง ขาดเรียน 44 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2020-01-31 ตื่นสาย มา 10.32 น.
สายครั้งที่ 2 Date : 2019-12-19
สายครั้งที่ 3 Date : 2020-02-04 มาเรียนสาย
สายครั้งที่ 4 Date : 2019-11-14 ตื่นสาย
สายครั้งที่ 5 Date : 2019-11-27 มาสาย
สายครั้งที่ 6 Date : 2020-01-06
สายครั้งที่ 7 Date : 2019-12-03 ไปตัดผม
สายครั้งที่ 8 Date : 2019-12-06 สายคาบ3
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2020-01-17
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2020-01-28
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2020-01-27
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2020-01-14
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2020-01-23
ขาดครั้งที่ 6 Date : 2020-01-22
ขาดครั้งที่ 7 Date : 2020-01-21
ขาดครั้งที่ 8 Date : 2020-01-15
ขาดครั้งที่ 9 Date : 2020-01-20
ขาดครั้งที่ 10 Date : 2020-01-29
ขาดครั้งที่ 11 Date : 2020-01-30
ขาดครั้งที่ 12 Date : 2020-02-14
ขาดครั้งที่ 13 Date : 2020-02-13
ขาดครั้งที่ 14 Date : 2020-02-12
ขาดครั้งที่ 15 Date : 2020-02-11
ขาดครั้งที่ 16 Date : 2020-02-07
ขาดครั้งที่ 17 Date : 2020-02-06
ขาดครั้งที่ 18 Date : 2020-02-05
ขาดครั้งที่ 19 Date : 2020-02-03
ขาดครั้งที่ 20 Date : 2020-02-20
ขาดครั้งที่ 21 Date : 2020-01-13
ขาดครั้งที่ 22 Date : 2020-01-10
ขาดครั้งที่ 23 Date : 2019-10-30
ขาดครั้งที่ 24 Date : 2019-11-19
ขาดครั้งที่ 25 Date : 2019-11-20
ขาดครั้งที่ 26 Date : 2019-11-22
ขาดครั้งที่ 27 Date : 2019-11-25
ขาดครั้งที่ 28 Date : 2019-11-26
ขาดครั้งที่ 29 Date : 2019-12-02
ขาดครั้งที่ 30 Date : 2019-12-04
ขาดครั้งที่ 31 Date : 2019-12-09
ขาดครั้งที่ 32 Date : 2019-10-31
ขาดครั้งที่ 33 Date : 2019-11-12
ขาดครั้งที่ 34 Date : 2019-12-16
ขาดครั้งที่ 35 Date : 2020-01-07
ขาดครั้งที่ 36 Date : 2019-11-28
ขาดครั้งที่ 37 Date : 2020-01-02
ขาดครั้งที่ 38 Date : 2019-12-27
ขาดครั้งที่ 39 Date : 2019-12-25
ขาดครั้งที่ 40 Date : 2019-12-23
ขาดครั้งที่ 41 Date : 2019-12-20
ขาดครั้งที่ 42 Date : 2019-12-18
ขาดครั้งที่ 43 Date : 2019-12-17
ขาดครั้งที่ 44 Date : 2019-12-11