โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-09-19 Time : 22:29:50
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 35208
นายอภิวัฒน์ ผ่านคำ
ม.5/1 เลขที่ 13
มาสาย 5 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2019-08-07 สายแถว
สายครั้งที่ 2 Date : 2019-08-08 สายแถว
สายครั้งที่ 3 Date : 2019-08-28
สายครั้งที่ 4 Date : 2019-08-30
สายครั้งที่ 5 Date : 2019-09-12