โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2020-05-26 Time : 13:23:26
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส35203
นายอนุภาพ มุ่งยุทธกลาง
ม.5/3 เลขที่ 8
มาสาย 2 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2019-11-22 สายแถว
สายครั้งที่ 2 Date : 2019-11-14 สายแถว