โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-08-25 Time : 04:16:12
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 35187
นายสุชาครีย์ แซ่ตั้ง
ม.5/10 เลขที่ 20
มาสาย 2 ครั้ง ขาดเรียน 3 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2019-07-02
สายครั้งที่ 2 Date : 2019-07-18
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2019-06-28 ลากิจ
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2019-07-05 ลา
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2019-07-19