โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-09-19 Time : 22:31:58
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 35186
นายสีหรัฐ สื่อบริรักษ์
ม.5/1 เลขที่ 12
มาสาย 11 ครั้ง ขาดเรียน 1 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2019-05-16 สายแถว
สายครั้งที่ 2 Date : 2019-09-11 สายแถว
สายครั้งที่ 3 Date : 2019-08-23 สายแถว
สายครั้งที่ 4 Date : 2019-08-22 สายแถว
สายครั้งที่ 5 Date : 2019-08-20 สายแถว
สายครั้งที่ 6 Date : 2019-08-15 สายแถว
สายครั้งที่ 7 Date : 2019-08-07 สายแถว
สายครั้งที่ 8 Date : 2019-07-31 สายแถว
สายครั้งที่ 9 Date : 2019-07-30 สายแถว
สายครั้งที่ 10 Date : 2019-06-05
สายครั้งที่ 11 Date : 2019-09-13 สายแถว
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2019-05-31