โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-06-19 Time : 14:24:45
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 35186
นายสีหรัฐ สื่อบริรักษ์
ม.5/1 เลขที่ 12
มาสาย 2 ครั้ง ขาดเรียน 1 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2019-05-16 สายแถว
สายครั้งที่ 2 Date : 2019-06-05
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2019-05-31